Nyereményjáték

Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 1. A játék időtartama 2019.12.02 – 2019.12.18 éjfélig tart

 

 1. A Játék Szervezője


A Játék Szervezője a Dr. CSABAI Pharma Kft. cím: 3394 Egerszalók, Posta út 7.; adószám: 25035975-2-13, telefonszám: 0036708832366, e-mail: info@drcsabaipharma.eu), (továbbiakban: Szervező), által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék),

 • kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos)

 

 1. A Játék mente
   

A Játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik

 • a Dr. CSABAI Pharma Kft. webáruházban vásárol,
 • regisztrálja magát, a www.drcsabaipharma.eu oldalon, melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím (Vásárlói regisztráció), és ez által jogosulttá válik a nyereményjátékban való részvételre,
 • egyszeri 10.000.- Ft érték felett vásárol a weboldalon, megjegyzésben beírja a „Részt veszek a nyereményjátékon” mondatot

A Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

 

 1. A játékban megnyerhető nyeremény

1 . nyeremény: „Egészség – Szeretettel” ajándékcsomag

2 . nyeremény: „Egészség – Szeretettel” ajándékcsomag

3. nyeremény: „Egészség – Szeretettel” ajándékcsomag és a fődíj: LG UHD HDR webOS SMART Televízió
 

 1. Részvételi feltételek


A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
   

 

 1. Sorsolás:

Az első nyeremény sorsolása 2019. december 08. napján 10:00 órakor, számítógép segítségével kerül sor a 3394 Egerszalók, Posta út 7. szám alatt.

A második nyeremény sorsolása 2019. december 15. napján 10:00 órakor, számítógép segítségével kerül sor a 3394 Egerszalók, Posta út 7. szám alatt.

A fődíj sorsolása 2019. december 19. napján 10:00 órakor, számítógép segítségével kerül sor a 3394 Egerszalók, Posta út 7. szám alatt.

A nyeremények kisorsolása számítógép segítségével a véletlenszerűség elvének megfelelően, három tagú sorsoló bizottság előtt történik. A sorsoláson a Játékosok e-mail címeikkel vesznek részt.

A bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi. A jegyzőkönyv előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megtekinthető.

A Szervezők a nyerteseket a sorsolás lezárását követő 24 órán belül emailben értesítik a részleteiről. 
A Szervezők a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségüket abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 

 1. Nyeremény kézbesítése


Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül kisorsolják.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Dr. CSABAI Pharma Kft-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) által.

 

 1. Egyéb

A Nyeremény másra át nem ruházható.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: név-, címelírás, stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Dr. CSABAI Pharma Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a http://drcsabaipharma.eu/index.php?route=information/information&information_id=3 oldalon található Adatvédelem rendelkezik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek. A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

 

 1. Adatkezelési feltételek:

A Játékos a www.drcsabaipharma.eu oldalon történő regisztrációval önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyeremény átadása céljából kezelje. A Játékos önként és kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a nevét nyertessége esetén a https://www.facebook.com/drcsabaigrapevital Facebook oldalán közzétegye. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart. Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján jár el. Az adattulajdonost megilleti az Infotv. 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság. Az adat-tulajdonos az info@drcsabaipharma.eu e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését. Az adattulajdonost megilleti a tiltakozás joga, jogérvényesítési igényét bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és e-mail címének megadásával az info@drcsabaipharma.eu e-mail címre küldött elektronikus levélben indokolás és korlátozás nélkül kérheti adatainak a nyilvántartásból történő törlését. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy amennyiben adatainak törlését a Játék befejezése, valamint a Nyeremény átadása előtt kéri, az a Játékból történő kizárásához vezet. Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Dr. CSABAI Pharma Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A Szervező bármilyen módosításról szóló értesítést a https://www.facebook.com/drcsabaigrapevital Facebook oldalon keresztül közöl.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@drcsabaipharma.eu e-mail címre! Kérjük, hogy az email tárgyában tüntesse fel a Nyereményjáték elnevezését! nyjáték

Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.